W dniu 26 kwietnia 2013 roku dobiegły końca prace komisji mające na celu wyłonienie wykonawcy opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń oraz przeprowadzenia prac mających na celu przebudowę lokalu usługowego na potrzeby biurowe w ramach projektu pt. „MojaSiedziba.pl – remont i zakup niezbędnego wyposażenia celem świadczenia profesjonalnej obsługi biznesu przez Instytut Trwałego Rozwoju w Opolu" realizowanego dzięki dofinansowaniu UE w ramach poddziałania 1.1.1 RPO WO.
Wybór najkorzystniejszej oferty, ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów (cena zamówienia, warunki płatności, wiarygodność oferenta), padł na firmę Zakład Instalacyjno-Remontowy MARKUS Mariusz Słowiak, ul. 1-go Maja 7/9, 48-316 Łambinowice. Protokół z prac komisji wraz ze złożonymi ofertami znajduje się w siedzibie ITR.