Uwaga, uwaga!

Prezentujemy Państwu efekty realizacji naszych najnowszych BiNOklipów.
Przypominamy, że bohaterami nagrań są osoby – przedstawiciele opolskich uczelni, studenci/absolwenci, promotorzy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw - którzy uczestniczyli w procesie powstawania pracy dyplomowej „na zamówienie" danego przedsiębiorstwa. Ponadto nagrania prezentują opinie środowiska naukowego na temat wpływu aplikacyjności prac dyplomowych na rozwój zarówno uczelni, jak i miasta Opola.
Zapraszamy do zapoznania z poniższym materiałem.

Zadanie publiczne „BiNOklipy 3” - Biznes i Nauka w Opolu ma na celu promocję dobrych praktyk z zakresu innowacyjności i transferu nowoczesnych technologii oraz współpracy: Biznes – Nauka, jako elementu wpływającego na powstawanie innowacyjnych rozwiązań. BiNOklipy 3 są kontynuacją realizowanego przez Instytut Trwałego Rozwoju projektu „BiNOklipy” z 2014 roku oraz „BiNOklipy 2” z 2015 roku.

 • Okres realizacji zadania: 23 maja 2016 r. – 30 września 2016 r.
 • Budżet projektu: 15 000 zł

Projekt polega na przygotowaniu i realizacji „BiNOklipów” czyli kilkuminutowych spotów wideo, przedstawiających istotę transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu. Bohaterami nagrań będą osoby – przedstawiciele opolskich uczelni, studenci/absolwenci, promotorzy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, którzy uczestniczyli w procesie powstawania pracy dyplomowej „na zamówienie” danego przedsiębiorstwa. Przedstawią one, w jaki sposób powstał pomysł na daną pracę, dlaczego przedsiębiorstwo zdecydowało się na powierzenie opracowania nowego rozwiązania studentom/absolwentom oraz w jaki sposób przebiegała współpraca pomiędzy uczelnią a firmą. Dzięki temu zostanie podkreślona rola opolskich uczelni w kreowaniu innowacyjności w lokalnej gospodarce.

Podstawowym celem, zgodnym z celami zadnia była popularyzacja przedsiębiorczości w mieście Opolu.

Cele szczegółowe to:

 • popularyzacja aplikacyjności prac dyplomowych,
 • popularyzacja kooperacji świata nauki i biznesu jako elementu wpływającego na powstawanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach,
 • wzrost świadomości mieszkańców Opola nt. współpracy opolskich uczelni z przedsiębiorstwami,
 • wzrost świadomości mieszkańców Opola nt. współpracy studentów/absolwentów z przedsiębiorstwami,
 • wzrost świadomości mieszkańców Opola nt. wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach,
 • wzrost rozpoznawalności opolskich firm, które wykorzystują innowacyjne podejście w działalności.

Instytut Trwałego Rozwoju w okresie wrzesień 2015 – listopad 2015 na zlecenie LGD opracował „Diagnozę Społeczno –Gospodarczą Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.

Diagnoza opracowana została zgodnie z ogólnymi zasadami metodologicznymi dotyczącymi dokumentów strategicznych.

Do zadań ITR należało:

Przeprowadzenie analiz na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz wsparcie procesu planowania strategicznego na obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów, w szczególności: opracowanie diagnozy obszaru, przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością poświęconych zaprezentowaniu projektu dokumentu, opracowanie i wskazanie możliwych kierunków działania i rozwoju LGD, określenie zakresu komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi oraz prace redakcyjne nad dokumentem.

Instytut Trwałego Rozwoju w okresie 27.05.2015 – 15.12.2015 na zlecenie Urzędu Gminy Popielów opracował Strategię Rozwoju Gminy Popielów na okres 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku, zwanej dalej Strategią, wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Strategia opracowana została zgodnie z ogólnymi zasadami metodologicznymi dotyczącymi dokumentów strategicznych, metodą ekspercko-partycypacyjną z przeprowadzeniem analizy diagnostycznej i rozwojowej na podstawie najbardziej aktualnych, dostępnych źródeł.

Do zadań Instytutu w szczególności należało:

1. Diagnoza strategiczna,
2. Analiza strategiczna wraz z częścią postulatywną,
3. Recenzja ekspercka,
4. Uspołecznienie strategii,
5. Redakcja dokumentu.

Zadania publiczne „BiNOklipy” - Biznes i Nauka w Opolu miały na celu promocję dobrych praktyk z zakresu innowacyjności i transferu nowoczesnych technologii oraz współpracy: Biznes – Nauka, jako elementu rozwoju przedsiębiorczości.

 • Okres realizacji pierwszego zadania: 29 sierpnia 2014 r. – 30 listopada 2014 r.
 • Okres realizacji drugiego zadania: 12 czerwca 2015 r. - 31 sierpnia 2015 r.
 • Budżet pierwszego projektu: 6 500 zł
 • Budżet drugiego projektu: 10 950 zł

Projekt pierwszy polegał na przygotowaniu i realizacji „BiNOklipów” czyli kilkuminutowych spotów wideo, przedstawiających rozwój opolskich przedsiębiorstw poprzez innowacje (co najmniej 5 klipów). Bohaterami nagrań były osoby – przedstawiciele środowiska nauki, które brały udział w projektach stażowych mających na celu transfer wiedzy. Przedstawiały one w jaki sposób przygotowywane są i wdrażane wspomniane wyżej elementy oraz opisywały kierunek rozwoju innowacyjności w danym przedsiębiorstwie.

Adresatami treści przekazywanych za pomocą nagrań byli przede wszystkim mieszkańcy, studenci i przedstawiciele licznych podmiotów i organizacji funkcjonujących w mieście Opolu. Umożliwiło to stałe promowanie przedsiębiorczości miasta Opola oraz działania z zakresu innowacji i transferu nowoczesnych technologii, wykorzystując w tym celu media interaktywne, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność.

Projekt drugi również polegał na przygotowaniu i realizacji kilkuminutowych spotów wideo, promujących dobre praktyki z zakresu innowacyjności i transferu nowoczesnych technologii oraz współpracy: Biznes – Nauka, jako elementu wpływającego na powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw (start-upów). Tym razem tematem spotów video są opolskie firmy - start upy, korzystajace ze wsparcia opolskich istytucji otoczenia biznesu i lokalnego środowiska naukowego (m.in. Park Naukowo Technologiczny w Opolu).

Podstawowym celem w/w zadań jest popularyzacja przedsiębiorczości w mieście Opolu.

Cele szczegółowe to:

 • popularyzacja kooperacji świata nauki i biznesu,
 • wzrost świadomości mieszkańców Opola nt. wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach,
 • wzrost rozpoznawalności opolskich firm, które wykorzystują innowacyjne podejście w działalności.

herb opola        binoklipy logo         logoopole

Projekt pn. „TRANS-fair - Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką" realizowany był przez Instytut Trwałego Rozwoju. Finansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu:

Od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. na terenie województwa opolskiego.

Budżet projektu:

472 253,40 zł

Cel główny projektu:

Rozwój (w okresie lipiec 2014 – czerwiec 2015) współpracy jednostek naukowo – badawczych z przedsiębiorstwami (24 staże) na rzecz zwiększenia roli działań inspirowanych praktyką gospodarczą oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce(co najmniej 20 propozycji).

Cele szczegółowe projektu:

Umożliwienie w trakcie realizacji staży (3 m-ce) dostępu do infrastruktury instytucji naukowo-badawczej (co najmniej 1 podmiot) oraz podmiotów gospodarczych (co najmniej 15 podmiotów) do ewentualnego testowania, badania lub analizowania rozwiązań.

Zachęcenie i zaangażowanie do końca maja 2015 roku przedstawicieli stron transferu wiedzy 28 osoby (20 przedstawicieli instytucji naukowych i 8 przedstawicieli podmiotów gospodarczych) do współpracy i wymiany informacji dzięki finansowaniu staży.

Do końca czerwca 2015 wypracowanie rozwiązań (20 rozwiązań innowacyjnych) jako wynik staży dla naukowców.

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa była dzięki 3-miesięcznym stażom, w trakcie których pracownicy naukowi mogli swą wiedzę teoretyczną zweryfikować w praktyce, natomiast pracownicy przedsiębiorstw mieli możliwość przetestowania swoich hipotez w otoczeniu naukowym.

W celu przekonania środowiska naukowego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, że warto podejmować współpracę w ramach regionalnego transferu wiedzy na rzecz budowania konkurencyjnej gospodarki wydana została recenzowana publikacja naukowa z opracowaniami wyników staży.

stopka

Projekt pn. „SMART Staże – Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże" realizowany był przez Instytut Trwałego Rozwoju we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Finansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu:
Od 1 maja 2013 r. do 31 lipca 2014 r. na terenie województwa opolskiego.

Budżet projektu:
505 375,20 zł

Cel główny projektu:
Rozwój (w okresie maj 2013 – lipiec 2014) współpracy jednostek naukowo – badawczych z przedsiębiorstwami (24 staże) na rzecz zwiększenia roli działań inspirowanych praktyką gospodarczą oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań (co najmniej 20 propozycji).

Cele szczegółowe projektu:
Umożliwienie w trakcie realizacji staży (3 m-ce) dostępu do infrastruktury instytucji naukowo-badawczej (co najmniej 1 podmiot) oraz podmiotów gospodarczych (co najmniej 15 podmiotów) do ewentualnego testowania, badania lub analizowania rozwiązań.
Zachęcenie i zaangażowanie do końca lipca 2014 roku przedstawicieli stron transferu wiedzy 24 osoby (20 przedstawicieli instytucji naukowych i 4 przedstawicieli podmiotów gospodarczych) do współpracy i wymiany informacji dzięki finansowaniu staży.
Do końca lipca 2014 wypracowanie rozwiązań (20 rozwiązań innowacyjnych) jako wynik staży dla naukowców.

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa była poprzez realizację działań, do których zaliczyć należy:

 • Szkolenie/instruktaż
 • Trzymiesięczne staże

W celu przekonania środowiska naukowego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, że warto podejmować współpracę w ramach regionalnego transferu wiedzy na rzecz budowania konkurencyjnej gospodarki wydana została recenzowana publikacja naukowa z opracowaniami wyników staży.

stopka

„Od inspiracji do innowacji – kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim"

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Instytutem Trwałego Rozwoju realizowało projekt „Od inspiracji do innowacji – kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim" finansowany w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL.

 • Okres realizacji: 1 kwietnia 2012 r. – 31 stycznia 2013 r.
 • Budżet projektu: 286 364, 80 zł

Projekt był adaptacją austriackiego programu „Asystent Innowacji", który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli biznesu oraz świata nauki, a także miał realny wpływ na rozwój innowacyjności w regionie.

Głównym celem Projektu było wzmocnienie współpracy, a co za tym idzie większa ilość wspólnych przedsięwzięć, pomiędzy sferą nauki i biznesu w województwie opolskim.

Realizacja projektu polegała głównie na trzymiesięcznych pobytach (po 80h/m-c) piętnastu Asystentów Innowacji w przedsiębiorstwach z terenu województwa opolskiego.

W efekcie miało to spowodować zdobycie przez naukowców praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Z kolei przedsiębiorstwa poprzez obecność naukowca w swojej jednostce miały być zachęcone do podejmowania działań innowacyjnych i planowania rozwoju firmy.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie: http://www.asystent.innowacje.opole.pl/

stopka

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 • Okres realizacji: 1 lipca 2011 r. – 30 września 2012 r.
 • Budżet projektu: 161 805,40 zł

Partnerem w realizacji projektu był Zespół Nadzoru Technicznego Badań i Certyfikacji EURO-KONSULTING.

„Jedni nie rozumieją drugich” takie stwierdzenia można usłyszeć podczas niemalże każdego spotkania, w którym uczestniczą biorcy i dawcy innowacji. Aby odwrócić tą negatywną tendencję należy przeprowadzić działania zapisane w projekcie, identyfikując w ten sposób czynniki warunkujące skuteczną komunikacje interesariuszy regionalnego transferu wiedzy oraz tworząc warunki wsparcia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji. Przedmiotem projektu jest podjęcie działań na rzecz zbudowania efektywnej współpracy B+R z biznesem, w szczególności będą to przeprowadzenie diagnozy sytuacji, zorganizowanie spotkań i badań konsultacyjnych, analiza i upowszechnianie wyników.

stopka

Zadanie publiczne pod nazwą „Działania skierowane do dzieci i młodzieży w zakresie promocji RPO WO na lata 2007-2013”
Projekt współfinansowany przez UE w ramach pomocy technicznej RPO WO na lata 2007-2013

 • Okres realizacji: czerwiec – październik 2011 r.
 • Budżet zadania: 21 000 zł (w tym dotacja 13 000 zł)

Zadanie polegało na przeprowadzenie szeregu działań skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie całego województwa opolskiego.
Całość przedsięwzięcia miała na celu zwiększenie wiedzy i znajomości działań na temat rozwoju regionu dokonującego się dzięki RPO WO 2007- 2013.
Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa była poprzez realizację działań, do których zaliczyć należy:

 • działania promocyjno-informacyjne;
 • konkursy wiedzy i fotograficzne,
 • spotkanie/ debatę podsumowująco- promującą.

Uzupełnieniem tego działania była intensywna kampania Publicity (w lokalnych i regionalnych mediach) promująca całość przedsięwzięcia społeczeństwu regionu.

stopka EURODET

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojeków

 • Okres realizacji: wrzesień 2011 – styczeń 2012 r.
 • Budżet projektu: 12 017 €

Działania projektowe miały na celu uruchomienie OBSERWATORIUM GOSPODARCZEGO POGRANICZA POLSKO- CZESKIEGO.
Przedmiotem działalności była analiza, badanie i interpretacja czynników oraz procesów warunkujących wzajemną współpracę gospodarczą podmiotów po obu stronach granicy, w Euroregionie Pradziad. Dotychczas zauważalny jest brak:

 • szczegółowych informacji o możliwościach i korzyściach podejmowania wspólnej kooperacji,
 • jednostek monitorujących procesy gospodarcze zachodzące po obu stronach granicy,
 • podmiotów upowszechniających szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu na określoną współpracę i partnerstwo gospodarcze.

Wyniki prac obserwatorium pozwoliły na zebranie a następnie na upowszechnienie wśród interesariuszy informacji, które wpłynęły na stymulację wzajemnych relacji gospodarczych.

Dla uzyskania wiarygodnych wyników przeprowadzone prace zostały wykonane po obu stronach granicy.
W tym celu zaproszono do współpracy STŘECHA, Středisko chytrých aktivit.

stopkacz1