Instytut Trwałego Rozwoju w okresie wrzesień 2015 – listopad 2015 na zlecenie LGD opracował „Diagnozę Społeczno –Gospodarczą Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.

Diagnoza opracowana została zgodnie z ogólnymi zasadami metodologicznymi dotyczącymi dokumentów strategicznych.

Do zadań ITR należało:

Przeprowadzenie analiz na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz wsparcie procesu planowania strategicznego na obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów, w szczególności: opracowanie diagnozy obszaru, przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością poświęconych zaprezentowaniu projektu dokumentu, opracowanie i wskazanie możliwych kierunków działania i rozwoju LGD, określenie zakresu komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi oraz prace redakcyjne nad dokumentem.