Zadanie publiczne pod nazwą „Działania skierowane do dzieci i młodzieży w zakresie promocji RPO WO na lata 2007-2013”
Projekt współfinansowany przez UE w ramach pomocy technicznej RPO WO na lata 2007-2013

  • Okres realizacji: czerwiec – październik 2011 r.
  • Budżet zadania: 21 000 zł (w tym dotacja 13 000 zł)

Zadanie polegało na przeprowadzenie szeregu działań skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie całego województwa opolskiego.
Całość przedsięwzięcia miała na celu zwiększenie wiedzy i znajomości działań na temat rozwoju regionu dokonującego się dzięki RPO WO 2007- 2013.
Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa była poprzez realizację działań, do których zaliczyć należy:

  • działania promocyjno-informacyjne;
  • konkursy wiedzy i fotograficzne,
  • spotkanie/ debatę podsumowująco- promującą.

Uzupełnieniem tego działania była intensywna kampania Publicity (w lokalnych i regionalnych mediach) promująca całość przedsięwzięcia społeczeństwu regionu.

stopka EURODET