Projekt pn. „TRANS-fair - Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką" realizowany był przez Instytut Trwałego Rozwoju. Finansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu:

Od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. na terenie województwa opolskiego.

Budżet projektu:

472 253,40 zł

Cel główny projektu:

Rozwój (w okresie lipiec 2014 – czerwiec 2015) współpracy jednostek naukowo – badawczych z przedsiębiorstwami (24 staże) na rzecz zwiększenia roli działań inspirowanych praktyką gospodarczą oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce(co najmniej 20 propozycji).

Cele szczegółowe projektu:

Umożliwienie w trakcie realizacji staży (3 m-ce) dostępu do infrastruktury instytucji naukowo-badawczej (co najmniej 1 podmiot) oraz podmiotów gospodarczych (co najmniej 15 podmiotów) do ewentualnego testowania, badania lub analizowania rozwiązań.

Zachęcenie i zaangażowanie do końca maja 2015 roku przedstawicieli stron transferu wiedzy 28 osoby (20 przedstawicieli instytucji naukowych i 8 przedstawicieli podmiotów gospodarczych) do współpracy i wymiany informacji dzięki finansowaniu staży.

Do końca czerwca 2015 wypracowanie rozwiązań (20 rozwiązań innowacyjnych) jako wynik staży dla naukowców.

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa była dzięki 3-miesięcznym stażom, w trakcie których pracownicy naukowi mogli swą wiedzę teoretyczną zweryfikować w praktyce, natomiast pracownicy przedsiębiorstw mieli możliwość przetestowania swoich hipotez w otoczeniu naukowym.

W celu przekonania środowiska naukowego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, że warto podejmować współpracę w ramach regionalnego transferu wiedzy na rzecz budowania konkurencyjnej gospodarki wydana została recenzowana publikacja naukowa z opracowaniami wyników staży.

stopka