Projekt pn. „SMART Staże – Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże" realizowany był przez Instytut Trwałego Rozwoju we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Finansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu:
Od 1 maja 2013 r. do 31 lipca 2014 r. na terenie województwa opolskiego.

Budżet projektu:
505 375,20 zł

Cel główny projektu:
Rozwój (w okresie maj 2013 – lipiec 2014) współpracy jednostek naukowo – badawczych z przedsiębiorstwami (24 staże) na rzecz zwiększenia roli działań inspirowanych praktyką gospodarczą oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań (co najmniej 20 propozycji).

Cele szczegółowe projektu:
Umożliwienie w trakcie realizacji staży (3 m-ce) dostępu do infrastruktury instytucji naukowo-badawczej (co najmniej 1 podmiot) oraz podmiotów gospodarczych (co najmniej 15 podmiotów) do ewentualnego testowania, badania lub analizowania rozwiązań.
Zachęcenie i zaangażowanie do końca lipca 2014 roku przedstawicieli stron transferu wiedzy 24 osoby (20 przedstawicieli instytucji naukowych i 4 przedstawicieli podmiotów gospodarczych) do współpracy i wymiany informacji dzięki finansowaniu staży.
Do końca lipca 2014 wypracowanie rozwiązań (20 rozwiązań innowacyjnych) jako wynik staży dla naukowców.

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa była poprzez realizację działań, do których zaliczyć należy:

  • Szkolenie/instruktaż
  • Trzymiesięczne staże

W celu przekonania środowiska naukowego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, że warto podejmować współpracę w ramach regionalnego transferu wiedzy na rzecz budowania konkurencyjnej gospodarki wydana została recenzowana publikacja naukowa z opracowaniami wyników staży.

stopka